Kontrola i obserwacja

Rutynowa kontrola i konserwacja regałów

Regały Speedlock P90 nie wymagają stałej konserwacji, poza konieczną wymianą elementów uszkodzonych w wyniku nieprawidłowej obsługi regałów. W celu szybkiej eliminacji tego rodzaju uszkodzeń, instalacja powinna być regularnie kontrolowana.

Lokalny inspektor BHP / procedury raportowania

Rekomendujemy aby w każdym magazynie została wyznaczona osoba odpowiedzialna za okresowe kontrole instalacji regałowych. Należy również określić procedury, które zapewnią wykonanie odpowiednich czynności zabezpieczających w przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Osoba ta powinna przechowywać raporty z wszelkich przeprowadzanych kontroli i konserwacji regałów.
Konieczne kontrole regałów dzielimy na cztery grupy, według ich częstotliwości i szczegółowości.

Kontrola codzienna
Opis: Kontrole te powinny być przeprowadzane przez personel obsługujący regały podczas codziennej pracy.
Zakres czynności: - Eliminacja palet uszkodzonych. Palety uszkodzone nie mogą być ustawiane w regałach i powinny być usuwane z obiegu natychmiast gdy zostaną wykryte.

- Bezpieczeństwo wizualne. W przypadku zauważenia uszkodzenia mechanicznego konstrukcji regału, należy to natychmiast zgłosić do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w magazynie.
Kontrola cotygodniowa
Opis: Jest to kontrola polegająca na wzrokowym sprawdzeniu konstrukcji regałów od poziomu posadzki przez ich całą wysokość. Kontrola ta powina być przeprowadzana przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.
Zakres czynności: - Kontrola to powinna wykryć wszelkiego typu uszkodzenia konstrukcji regału, zaklasyfikowane do grupy ryzyka czerwonej i pomarańczowej, tzn. mechaniczne wgniecenia słupów, belek i stężeń.
Kontrola comiesięczna
Opis: Kontrola ta jest przeprowadzana w podobny sposób co kontrola cotygodniowa. W kontroli comiesięcznej należy jednak rozładować kilka, losow wybranych, sekcji regału, w celu dokonania szczegółowego przeglądu większej liczby elementów, które przy innych kontrolach mogły być zasłonięte przez składowany towar.
Zakres czynności: - Wzrokowa inspekcja konstrukcji regałowej

- Klasyfikacja wykrytych braków i uszkodzeń w konstrukcji do odpowiednich grup ryzyka (zielona, pomarańczowa, czerwona)

- Kontrola czy uszkodzenia z grupy pomarańczowej i czeronej, raportowane przy poprzednich kontrolach zostały usunięte.
Kontrola co 6 lub 12 miesięcy
Opis: Jest to kontrola przeprowadzana przez wyspecjalizowanych fachowców, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i uprawnienia do oceny stanu technicznego instalacji regałowych. Tacy specjaliści mogą np. być wynajęci w firmie Logis Sp. z o.o.
Zakres czynności: - Sprawdzenie kompletności instalacji regałowej

- Kontrola stanu technicznego instalacji

- Kontrola stanu technicznego systemu zabezpieczeń instalacji (osłony słupów, ram, itp.)

- Sprawdzenie prawidłowości raportowania uszkodzeń i braków.

- Sprawdzenie / uzupełnienie wiedzy personelu obsługującego instalację w zakresie instrukcji obsługi regałów.

Definicja grup ryzyka ( zielona / pomarańczowa / czerwona )

Definicje grup ryzyka: Zielona, Pomarańczowa i Czerwona zostały przyjęte i określone w wytycznych FEM (Federation Europeene de la Manutention), w rozdziale: "Wytyczne dla bezpiecznego użytkowania statycznych instalacji regałowych".

Podstawowe grupy ryzyka są definiowane następująco:

GRUPA ZIELONA Uszkodzenia niewielkie, wymagające okresowej kontroli ich stanu.
GRUPA POMARAŃCZOWA Uszkodzenia poważne, wymagające pilnej reakcji.
GRUPA CZEROWNA Bardzo poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji.